Služby

Právne zameranie

OBČIANSKE PRÁVO

 • nehnuteľnosti /vyporiadanie, kúpa, darovanie, nájom, vecné bremená, vypratanie, záložné právo, dražby/
 • podielové spoluvlastníctvo /vyporiadanie, náhrada za užívanie/
 • bezpodielové spoluvlastníctvo manželov /zrušenie, vyporiadanie/
 • ochrana osobnosti /právo na odpoveď, právo na opravu podľa tlačového zákona, právo na ochranu života a zdravia, cti a ľudskej dôstojnosti, súkromia, mena a prejavov osobnej povahy, ochrana osobných údajov/
 • náhrada škody /na zdraví, majetku, iných právach/
 • dedičské právo /ochrana oprávneného dediča, závet, vydedenie/
 • pohľadávky /pôžičky, zo zmlúv/
 • spotrebiteľské právo
 • autorské právo
 • zmluvné právo
 • exekučné právo

RODINNÉ PRÁVO

 • rozvody
 • určenie, zapretie otcovstva
 • výživné
 • starostlivosť o maloletých

PRACOVNÉ PRÁVO

 • skončenie pracovného pomeru
 • náhrada škody

OBCHODNÉ PRÁVO

 • leasing, licencie
 • vnútroštátna a medzinárodná preprava
 • hospodárska súťaž
 • správa a vymáhanie pohľadávok
 • spoločnosti a družstvá /zakladanie, zmeny, živnosti, prevody podielov/

SPRÁVNE PRÁVO

 • kataster nehnuteľností
 • priestupky
 • stavebné konania
 • právo sociálneho zabezpečenia

TRESTNÉ PRÁVO

 • obhajoba v trestnom konaní /obhajoba maloletých, prečinov, zločinov, obzvlášť závažných zločinov/
 • zastupovanie a uplatňovanie práv poškodených v trestnom konaní /náhrada škody na zdraví, majetku, nemajetkovej ujmy,

ÚSTAVNÉ PRÁVO

 • ľudské práva a slobody
 • zastupovanie pred ústavným súdom

EURÓPSKE A MEDZINÁRODNÉ PRÁVO

 • analýza predpisov a rozhodovacej praxe európskych a medzinárodných orgánov
 • spory s európskym a medzinárodným prvkom /ČR, EÚ, OSN/